Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Nowoczesna uczelnia opiera się na trzech filarach, równorzędnych i tak samo istotnych dla jej funkcjonowania: dydaktyce, nauce i współpracy z otoczeniem

Jeśli zostanę Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, planuję powołać troje prorektorów odpowiedzialnych za: Centrum Dydaktyki, Centrum Nauki i Centrum Współpracy z Otoczeniem.

Zachęcam do zapoznania się z sylwetkami
kandydatów na prorektorów:

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska

Kandydat na prorektora ds. nauki

Naukowo i dydaktycznie zajmuję się finansami i bankowością. Od 14 lat pełnię funkcję kierownika Katedry Bankowości, a od  10 – dyrektora Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Wypromowałam sześciu doktorów. Tytuł naukowy profesora otrzymałam z rąk Prezydenta RP w 2014 roku. Od 2011 r. jestem członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN (w kadencji 2015-20 byłam jego wiceprzewodniczącą).

Przez dwie kadencje byłam członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013-2019; brałam udział w dwóch ocenach parametrycznych, sprawowałam opiekę nad zespołami ekspertów oceniających każdorazowo ok. 100 jednostek; w ostatnim półroczu byłam przewodniczącą zespołu ds. nauk humanistycznych i społecznych).  Praca ta dała mi dobrą znajomość i zrozumienie specyfiki różnych dyscyplin naukowych. Byłam też ekspertem lub recenzentem w licznych programach MNiSW, a także NCN i FNP. Mam szerokie doświadczenie w wielu gremiach doradczych (w instytucjach publicznych  i organizacjach pozarządowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym). W ciągu ostatnich 3 kadencji brałam udział w pracach wielu komisji i zespołów roboczych – wydziałowych i uczelnianych. Bardzo dobrą znajomość naszej Uczelni dała mi w szczególności praca w rektorskim zespole doradczym ds. rozwoju uczelni (powołanym  przez Rektora prof. dra hab. Włodzimierza Nykiela) oraz koordynacja jednego z zadań Zespołu ds. długookresowej strategii UŁ w ramach przedsięwzięcia “Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (powołanego w mijającej kadencji przez pana Rektora Antoniego Różalskiego). 

Pan Rektor Sławomir Cieślak zaproponował mi, bym wykorzystała swą wiedzę i doświadczenie, pełniąc funkcję prorektora ds. nauki. Rolę tę postrzegam jako  inspirowanie, motywowanie i wspieranie badań oraz popularyzację ich efektów. Inspirować pragnę zwłaszcza do badań interdyscyplinarnych – dla pełnego wykorzystania potencjału UŁ, ale i współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Motywacyjną rolę winien pełnić system oceny pracowników, powiązany z systemem nagród i premii. Wsparcie ma zapewnić także wzmocnione Centrum Nauki, głównie w zakresie efektywnego pozyskiwania środków, poszukiwania partnerów badań,  wsparcia językowego i administracyjnego. Dla wzmocnienia naszej rozpoznawalności i prestiżu konieczne jest szerokie upowszechnianie osiągnięć UŁ.

Dla rozwoju nauki ważna jest autonomia i wolność badań; zapewnienie ich będzie moim priorytetem.  Nauka winna odpowiadać na wyzwania współczesności (co oczywiście nie oznacza zawężenia jej li-tylko do problemów najbardziej aktualnych). Badać należy to, co jest ważne – dla świata, dla człowieka, globalnie i lokalnie. Szczególnie warto włączać się w te nurty badawcze, które są traktowane priorytetowo przez gremia finansujące badania. Przykładem mogą być choćby wyzwania wskazane jako klastry w programie Horyzont Europa, ale też licznych krajowych programach – publicznych i prywatnych. Już obecnie wielu pracowników UŁ prowadzi badania w tych obszarach, warto więc wykorzystać nasz potencjał bogactwa dyscyplin. Dla zapewnienia rozwoju konieczne jest też pozyskiwanie nowych badaczy – zarówno z grona naszych najlepszych absolwentów i doktorantów, jak i osób z innych uczelni – krajowych i zagranicznych.  

Moim celem jest konsekwentne dążenie do doskonałości naukowej oraz dalsze podnoszenie poziomu badań prowadzonych w UŁ oraz rozpoznawalności międzynarodowej naszej Uczelni.  

Dr hab. Tomasz Gwizdałła, prof. UŁ

Kandydat na prorektora ds. współpracy z otoczeniem

Od trzech lat pełnię obowiązki prodziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, rozwijając zarówno od strony naukowej, jak i dydaktycznej jedną z najważniejszych dyscyplin XXI w. – informatykę. Od ponad 30 lat mam do czynienia z praktyczną stroną zawodu informatyka, rozpoczynając od tworzenia prostych informatycznych systemów finansowo-księgowych, które teraz mają swoje miejsce w muzeum, aż po zagadnienia architektury korporacyjnej. To właśnie informatyka – dyscyplina, która wspiera dziś zarówno wąskie grupy specjalistów jak i powszechnych odbiorców w realizacji potrzeb społecznych; umożliwia szeroki kontakt i współpracę z innymi obszarami badawczymi.

Pan rektor Sławomir Cieślak zaproponował mi podjęcie odpowiedzialności za dziedziny związane z szeroko rozumianą współpracą Uniwersytetu z otoczeniem, od społeczności lokalnej, przez środowiska gospodarcze, po programy i umowy międzynarodowe. Rola ta związana byłaby z działalnością Centrum Współpracy z Otoczeniem, a wśród ogólnie sformułowanych zadań na pewno wymienić trzeba te, które wynikają z różnorodności Uniwersytetu: możliwość implementacji procesów sprawdzonych w jednej dziedzinie także w innych obszarach nauki, czy poszukiwanie w wewnętrznej strukturze UŁ źródła synergii i efektywności badań interdyscyplinarnych.

Przyglądając się różnym obszarom działalności Uniwersytetu, łatwo zauważymy, jak wiele osiągnęliśmy. Mamy liczną kadrę wykształconych specjalistów wykorzystujących nowoczesne zaplecze badawcze. Chcemy wspierać tych, którzy będą wprowadzać efekty badań do sfery praktycznej poprzez granty, start-upy czy inne metody komercjalizacji. Należy tu podkreślić, że współpraca jednostek badawczych UŁ z jednostkami administracji przynosi już w tym obszarze efekty i chcemy teraz dążyć do stabilnego wzrostu poziomu nakładów na procesy komercjalizacji. Będziemy zachęcać do realizacji doktoratów wdrożeniowych. Mamy innowacyjne kierunki, studia dualne; naszym celem jest dalsze poszerzanie oferty studiów podyplomowych i szkoleń realizowanych na potrzeby konkretnych środowisk zewnętrznych. Chcemy zacieśniać kontakt z praktykami, zachęcając pracodawców do realizowania dłuższych form współpracy z Uczelnią. Mamy tu dobre podstawy: większość wydziałów utworzyła Rady Biznesu, jest Klub Absolwenta, od wielu lat Uniwersytet znajduje się w czołówce rankingu „Kuźnia prezesów”. Nie chcemy przy tym zapominać o roli Uczelni w społeczności lokalnej. Chcemy, aby UŁ, wykorzystując kompetencje swoich pracowników, był tu w czołówce instytucji reagujących na najważniejsze problemy współczesności, chcemy aby pełnił rolę zarówno opiniotwórczą, jak i ekspercką.

Na różnych polach rozwija się współpraca międzynarodowa. W obszarze dydaktycznym znajduje to odbicie zarówno w mierzonej bezwzględną liczbą studentów wymianie międzynarodowej, jak i w uczestnictwie w konsorcjach, w których coraz częściej pełnimy rolę mentora, czy w programach podwójnego dyplomowania. Będziemy wspierać te działania, coraz mocniej podkreślając kwestię jakości. Będziemy zwiększać dynamikę międzynarodowej współpracy naukowej.

Propozycja skupienia nadzoru nad tymi kierunkami w Centrum podległym jednemu prorektorowi nie jest koncentracją władzy. To raczej efekt przemyśleń dotyczących przenikania się wielu obszarów interakcji ze światem zewnętrznym i próba koordynacji tych działań poprzez koncentrację kompetencji w sprawnej strukturze zarządczej.

Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ

Kandydat na prorektora ds. dydaktyki

Pan Rektor Antoni Różalski obdarzył mnie cztery lata temu zaufaniem, zapraszając do składu kolegium rektorskiego mijającej kadencji. To było niezwykle istotne doświadczenie życiowe, ważna szkoła patrzenia na naszą Uczelnię jako całość, jako wspólnotę osób poszukujących prawdy, w poszanowaniu wolności nauki i poglądów.

Współpracowałem w minionej kadencji z panem rektorem Sławomirem Cieślakiem w zespole przygotowującym ramy organizacyjne szkół doktorskich oraz bieżące funkcjonowanie studiów doktoranckich, doprowadziłem do zmian w Regulaminie studiów UŁ dostosowujących go do wymogów nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Przygotowałem program Studenckich grantów badawczych, unikatowy, znacząco i skutecznie wspierający aktywność naukową studentów. Mój autorski pomysł to program Zdolny uczeń – świetny student, którego efektem jest coraz lepsza współpraca UŁ ze środowiskiem szkół średnich Polski centralnej. Rektor Sławomir Cieślak poprosił mnie o kontynuowanie aktywności na rzecz społeczności UŁ jako prorektora ds. dydaktyki w kolejnej kadencji. Będę odpowiadał za prace Centrum Dydaktyki, utworzonego na gruncie obecnie działających jednostek uniwersyteckich, zwłaszcza Centrum Obsługi Studenta i Doktoranta. Centrum Dydaktyki, w porozumieniu z Wydziałami, ma stać na straży wysokiej jakości kształcenia, koordynować przygotowywanie nowych programów i kierunków studiów. W obecnej sytuacji, wobec naszych wspólnych doświadczeń zajęć prowadzonych zdalnie w ostatnich miesiącach, w związku z rozwojem możliwości technicznych i zwiększeniem potrzeb, ważnym i pilnym zadaniem będzie przygotowanie i wprowadzenie spójnych zasad prowadzenia zajęć w trybie tradycyjnym i online, dostosowanych do specyfiki kierunków studiów i potrzeb studentów oraz wykładowców. Niezbędne jest przygotowanie metodyczne zajęć prowadzonych w trybie mieszanym i zdalnym, tak by zagwarantować ich wysoki poziom merytoryczny, a jednocześnie higienę pracy i studiów. Dbając stale przede wszystkim o wysoki poziom jakości kształcenia, będziemy dążyć do takiego stopniowego i ewolucyjnego przemodelowania programów studiów i kalendarza akademickiego, by uwolnić energię pracowników, doktorantów i studentów, ich potencjał aktywności naukowej, wspierając ich rozwój osobisty, zgodnie z hasłem przewodnim programu pana rektora Sławomira Cieślaka: Uniwersytet to ludzie.

Moje czteroletnie doświadczenie prorektora ds. studenckich pozwoliło mi uczestniczyć aktywnie w pracach nad przygotowaniem istotnego novum w funkcjonowaniu Uczelni, szczególnie ważnego dla najmłodszych członków naszej wspólnoty akademickiej: Paktu na rzecz braci studenckiej i doktoranckiej UŁ. Będę wspierać Rzecznika studentów i doktorantów – osobę wybraną spośród kandydatów przez nich samych wskazanych – we wprowadzaniu zasad Paktu. Szczególnie ważne jest w tej sferze usuwanie wszelkich barier organizacyjnych i finansowych na drodze do większej aktywności naukowej, kulturalnej, społecznej i samorządowej studentów i doktorantów oraz intensywne wspieranie ich inicjatyw.

Uniwersytet to Ludzie – rozwijajmy go wspólnie!

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Kandydat na Rektora w Kadencji 2020-2024. Uniwersytet Łódzki