Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Kadencja 2020-2024

Program wyborczy kandydata na rektora Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dra hab. Sławomira Cieślaka

Program

 • Uczelnia wspólnym dobrem jej pracowników, studentów i doktorantów. Człowiek jest najważniejszy
 • Autonomia Uczelni
 • Uniwersytet miejscem pogłębionej dyskusji i wypracowywania roztropnych ocen w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości
 • Zrównoważony rozwój i nowoczesność
 • Łódź Akademicka – wzmocnienie więzi UŁ z Łodzią

Wspólnota

Wspólnota akademicka

 • Partnerski dialog z pracownikami, związkami zawodowymi, studentami i doktorantami
 • Otwartość i szacunek dla róznorodności.
 • Rada Rozwoju Młodych Naukowców
 • Pracownicy administracji z poczuciem
  sensu pracy i zawodowej satysfakcji
 • Integracja pracowników i promowanie
  aktywnego trybu życia
 • Konwent Seniorów UŁ

Uniwersytet przyjazny rodzinie

 • Promowanie work-life balance
 • Obniżenie pensum dydaktycznego
 • Możliwość pracy zdalnej dla pracowników
  administracyjnych
 • Akademickie Centrum Wsparcia

Szacunek dla tradycji

 • Pielęgnacja dziedzictwa Uniwersytetu
 • Utworzenie Multimedialnego Muzeum UŁ
 • Nagroda im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Powstanie Domu Emeryta UŁ
 • Święto Uniwersytetu Łódzkiego dniem
  całej wspólnoty Uczelni

Ewolucyjne zmiany

 • Przygotowanie uczelni na konsekwencje
  niekorzystnych zdarzeń społecznych
  i gospodarczych
 • Niwelowanie luki pokoleniowej
 • Skoncentrowanie badań naukowych
  w zespołach badawczych
 • Stabilna ocena pracownicza niezależna
  od warunków narzucanych przez otoczenie
  uczelni (motywacja, a nie represja)

System zarządzania

 • Kontynuacja zdecentralizowanego
  systemu zarządzania
 • Struktura wydziałowa UŁ zgodna
  z tradycją Uniwersytetu
 • Dostosowanie struktury kolegium
  rektorskiego do obszarów, w których
  realizowana jest misja Uczelni
 • Czytelne ścieżki awansu zawodowego
 • Nowoczesne, ekologiczne i przyjazne
  środowisko studiowania i pracy
 • Kreowanie wizerunku UŁ jako
  odpowiedzialnego pracodawcy
 • Program szkoleń rozwijających
  kompetencje pracowników

Cyfryzacja

 • Cyfryzacja kształcenia – rozwój nauczania
  zdalnego
 • Cyfryzacja procesów zarządczych
 • Rozwój Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI)
 • Przyjazne funkcjonalności Portalu Pracowniczego (PP)

Pakt dla braci studenckiej i doktoranckiej

Misja

Dydaktyka

Prorektor ds. dydaktyki

Centrum Dydaktyki

 • Zmiana koncepcji dydaktyki – więcej czasu na studiowanie i rozwój personalny, racjonalizacja liczby godzin i harmonogramu zajęć dydaktycznych, zmniejszenie pensum
 • Internacjonalizacja studiów i szkół doktorskich
 • Wsparcie zdecentralizowanego systemu jakości kształcenia
 • Kierunki realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Programy wspierające rozwój studentów i doktorantów

Nauka

Prorektor ds. nauki

Centrum Nauki

 • Wieloletni program rozwoju infrastruktury badawczej – laboratoria na najwyższym, światowym poziomie
 • Program zatrudniania najlepszych absolwentów UŁ oraz młodych naukowców z kraju i zagranicy
 • Wsparcie dla współpracy naukowej z polskimi oraz międzynarodowymi ośrodkami badawczymi
 • Wsparcie autorów najbardziej prestiżowych publikacji
 • Konkurs dla młodych naukowców z zagranicy
 • Program „Pierwszy grant”
 • Zintensyfikowanie upowszechniania osiągnięć naukowych pracowników UŁ

Współpraca z otoczeniem

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

Centrum Współpracy z Otoczeniem

 • Społeczna odpowiedzialność UŁ – Uniwersytet odpowiedzialny za rozwiązywanie współczesnych
  problemów lokalnych i globalnych
 • Silna identyfikacja Łodzi i regionu z Uniwersytetem Łódzkim
 • Współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami kultury
 • Wsparcie dla współpracy międzynarodowej i jej intensyfikacja
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych
 • Doktoraty wdrożeniowe
 • Budowanie więzi z absolwentami

Pobierz program wyborczy

Uniwersytet to Ludzie – rozwijajmy go wspólnie!

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Kandydat na Rektora w Kadencji 2020-2024. Uniwersytet Łódzki