Prof. dr hab.

Sławomir Cieślak

Kandydat na Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
w kadencji 2020-2024

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

O mnie

Urodziłem się w 1971 r. w Przedborzu (woj. łódzkie). Całe swoje dorosłe życie jestem związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie w 1994 r. uzyskałem dyplom magistra prawa. W 1999 r. został mi nadany stopień doktora nauk prawnych (rozprawa doktorska została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów), zaś w 2008 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa.) W 2016 r. uzyskałem z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 2017 r. zajmuję stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast od 2018 r. kieruję Katedrą Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ.

W ramach pracy na rzecz naszej społeczności akademickiej miałem zaszczyt pełnić funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ w latach 2008-2016 oraz piastować stanowisko Prorektora ds. Kształcenia UŁ w kadencji 2016-2020.

Dodatkowo jestem zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w latach 2012-2018 byłem kierownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego i gdzie od 2018 r. zajmuję stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oznacza dla mnie pełne poświęcenie się naszej Uczelni i Jej sprawom.

W 2000 r. zdałem egzamin adwokacki w Izbie Adwokackiej w Łodzi, w której w latach 1994 – 2000 odbywałem aplikację adwokacką. W jej ramach w 1997 r. odbyłem staż zawodowy w Izbie Adwokackiej w Lyonie. Praktyka zawodowa nauczyła mnie wnikliwego wsłuchiwania się w problemy i uwrażliwiła na potrzeby drugiego człowieka

Jestem autorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym 5 książek oraz licznych artykułów w języku polskim i w językach obcych. Jako współautor przygotowywałem w latach 2010-2018 raporty krajowe na Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie, Wiedniu i Fukuoce.

Siłę daje mi rodzina – żona i dwóch synów. Dzięki nim każdego dnia również poznaję i lepiej rozumiem współczesny, szybko zmieniający się świat.

Wybrane funkcje

 • Prorektor ds. kształcenia UŁ (2016-2020)
 • Prodziekan WPiA UŁ (2008-2016)
 • Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ (od 2018 r.)
 • Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ (2012-2018 r.)
 • Kierownik Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych (od 2019 r.)
 • Twórca Sieci Naukowej Prawa Procesowego Cywilnego „PROcessUS” służącej współpracy naukowej pomiędzy specjalistami z zakresu postępowania cywilnego z różnych ośrodków naukowych
 • Kierownik Studium Podyplomowego „Prawo egzekucji sądowej” na WPiA UŁ (od 2015 r.)
 • Redaktor Naczelny „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” (od 2012 r.)
 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (2013-2019)
 • Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
 • Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2008-2009, 2012-2015)
 • Ekspert Rządowego Centrum Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów (autor opinii nr RL-033-9/18 do projektu zmian Kodeksu postępowania cywilnego)

Znajmość języków obcych

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Francuski

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Angielski

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Niemiecki

Prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Rosyjski

Kadencja 2020-2024
Program wyborczy kandydata na rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dra hab. Sławomira Cieślaka

Uniwersytet to Ludzie

– rozwijajmy go wspólnie!